Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์

1977071 455018454629651 293635370 n

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

010
พระวิชัย ฐิตธมฺโม
เลข.จต.เขมราฐ เขต ๑
08-9426-7278 
 001
พระยินดี อพฺภาทโร
เลข.จต.เขมราฐ เขต ๒
08-1064-2711
 005
พระบุญมี จารุธมฺโม
เลข.จต.หัวนา
08-4431-1422
 004
พระสำราญ อาทโร
เลข.จต.นาแวง
08-3165-1396
 009
พระเทียมจันทร์ สุทฺธจิตฺโต
เลข.จต.เจียด
08-3727-4681 
002
พระสมเกียรติ กิตฺติสมฺปนฺโน
เลข.จต.ขามป้อม
08-9774-9834 
 006
พระมหาครรชิต คณิสฺสโร
เลข.จต.หนองนกทา
08-7639-7235
 007
พระวิษณุ ชุตินฺธโร
เลข.จต.แก้งเหนือ
08-4833-1579

 003
พระปรีชา อภโย
เลข.จต.หนองผือฯ เขต ๒
08-5204-0348

  008
พระสุรศักดิ์ ธมฺมสาโร
เลข.จต.หนองผือฯ เขต ๑
08-2749-9302